Màster en Comerç Internacional

XXXII Màster EN 

COMERÇ INTERNACIONAL

 

OBERT PERÍODE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021/2022

Metodologia

El mètode didàctic està basat en la combinació de continguts teòric-tècnics i casos reals. El treball pràctic és una constant en el desenvolupament del curs.

El fet que es tracte d'un grup reduït permet que les classes es desenvolupen d'una manera participativa i que el professor puga prestar una major atenció personal a l'alumne. El Màster en Comerç Internacional, sense tenir la característica de ser bilingüe, inclou, a més de l'assignatura d'Anglès Comercial, la realització d'algunes activitats com a conferències i seminaris en anglès.

Drets d'admissió

El preu de la matrícula és de 4.500€ i inclou matrícula, documentació, bibliografia, docència, seminari sobre la UE, les seues institucions i el comerç internacional, conferències i drets d'examen.

Període lectiu i horari

Horari de dilluns a dijous vesprada, en dues sessions de 16.30 a 19.00 i de 19.00 a 21.00 hores, amb un descans de mitja hora

Sempre que siga possible els divendres quedaran lliures de classes i disponibles per a la realització d'exàmens, seminaris, conferències i visites a empreses.

El termini per a sol·licitar l'admissió és del 13 d'abril al 26 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021.

 

Dirigit a

El Màster en Comerç Internacional està especialment dirigit a llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Sociologia, Filologia, Traducció i Interpretació, Enginyeria i diplomats en Relacions Laborals i Ciències Empresarials. No obstant això, està obert a altres titulats universitaris que desitgen reorientar la seua carrera professional al comerç exterior.

El MCI també pot ser cursat per titulats en universitats estrangeres, i en aquest cas no s'exigeix l'homologació legal del títol..

Avaluació 

L'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes durant el curs es basarà en la realització d'exàmens, exposicions, realització d'exercicis pràctics, o treballs escrits en cadascuna de les assignatures. En el seu cas, els exàmens tindran lloc al final de cada quadrimestre en convocatòria ordinària. Els alumnes que no aproven alguna assignatura en convocatòria ordinària, hauran d'examinar-se en la convocatòria extraordinària que se celebrarà al juny.

Els alumnes que complisquen amb l'assistència exigida, aproven totes les assignatures i el treball final de màster, obtindrà el títol de Màster en Comerç Internacional per la Universitat d'Alacant.

Documentació

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió en la secretaria de l'IEI o per correu electrònic

Associació d'antics alumnes (AMCI)

Els alumnes matriculats en el Màster, una vegada acabats els seus estudis tenen la possibilitat de pertànyer a l'Associació d'antics alumnes del Màster en Comerç Internacional

Els estudis de màster tenen com a finalitat l'adquisició, per part de l'estudiant, d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a la iniciació en les tasques investigadores. S'accedeix amb una titulació de grau o equivalent. El màster consta de 60 crèdits ECTS que es distribueixen al llarg de dos quadrimestres.

Programa del curs

El Màster en Comerç Internacional aborda exhaustivament les diferents matèries relacionades amb el comerç internacional i el marc econòmic i empresarial en el qual aquest es desenvolupa.

L'estudi de les assignatures des d'una perspectiva teòrica es completa amb la realització de nombrosos exercicis i supòsits pràctics extrets de casos reals. Al llarg del curs s'organitzen diferents conferències, aules obertes i seminaris impartits per experts acadèmics i professionals en comerç internacional.

El curs consta de 60 crèdits ECTS que es distribueixen al llarg de dos quadrimestres.

Cada assignatura podrà ser impartida per un o diversos professors, i comptarà amb un professor coordinador. Els alumnes rebran els programes, la documentació i les referències bibliogràfiques corresponents a cada assignatura. 

Primer Quadrimestre

 • Economia Internacional i Nova Economia. 6 ECTS
  Economia internacional: introducció. Causes i efectes del comerç internacional. Cooperació i integració econòmiques. L'organització econòmica internacional i la seua evolució. L'OMC: origen, estructura, objectius i àmbit de regulació. Política comercial multilateral. El Sistema Monetari Internacional: FMI, mercat de divises i anàlisis del tipus de canvi. Balança de pagaments. Característiques de la balança de pagaments d'Espanya. El comerç exterior espanyol: evolució, distribució geogràfica, especialització per productes, i resultats dels principals sectors exportadors. Àrees geogràfiques del comerç internacional. Factors determinants del creixement econòmic, posant l'accent en la importància del canvi tecnològic com a motor de la millora dels nivells de vida. Al mateix temps, es relaciona la internacionalització de l'activitat econòmica iel desenvolupament del comerç mundial amb el progrés tecnològic.
 • Duanes, Unió Europea, Comunitat Europea i Mercat Interior.  5.3 ECTS
  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tant en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • Contractació Internacional i Comerç Electrònic.  4.2 ECTS
  Coneixements bàsics en contractació internacional, resolució de controvèrsies en comerç internacional, i en la negociació i redacció dels contractes internacionals més usuals (compravenda de mercaderies, agència comercial, distribució comercial, franquícia, recerca i desenvolupament, i joint venture). Licitacions internacionals. L'empresa en la Xarxa. Seguretat jurídica dels negocis en Internet.
 • La fiscalitat en el comerç internacional.  3 ECT
  La importància de la fiscalitat internacional. La fiscalitat directa: convenis per a evitar i eliminar la doble imposició. Els paradisos fiscals. La fiscalitat indirecta: Aranzel, IVA i Impostos Especials. L'Aranzel Duaner de la Unió Europea: àmbit d'aplicació, fet imposable, meritació, base imposable (valor en duana), subjecte passiu, declarant en la duana i extinció del deute duaner. L'IVA en els intercanvis intracomunitaris: compliment de les obligacions formals. L'IVA en el comerç exterior amb tercers. Impostos Especials Intracomunitaris. Els Impostos Especials en el comerç exterior amb tercers.
 • COMUNICACIÓ PROFESSIONAL INTERNACIONAL I ANGLÈS COMERCIAL.  5.8 ECTS
  Des d'una perspectiva pràctica i comunicativa, s'aborden no sols qüestions gramaticals i de lèxic especialitzat sinó també aspectes pragmàtics i culturals i de comunicació professional internacional, que són fonamentals en tota relació de negocis i més, si cap, en el comerç internacional.
 • SEMINARIS, conferències i aules obertes I. 4.7 ECTS
  Conferències, Seminaris, Aules obertes, visites a empreses.

Segon Quadrimestre

 • INTRODUCCIÓ Al COMERÇ INTERNACIONAL:
  Digitalització de negocis i comerç electrònic. 2 ECTS
  Introducció als continguts del curs. Com accedir als mercats exteriors. El procés d'internacionalització de l'empresa. El departament de comerç exterior de l'empresa. El salt d'una empresa local a una altra internacional.
 • Màrqueting Internacional.  4.7 ECTS
  Fonaments del màrqueting. Estratègies de Màrqueting Internacional. L'estratègia de penetració i posicionament. La política de producte: la importància de la marca i del “Made In”. La política de preu. La política de distribució. La política de comunicació. El Pla de Màrqueting Internacional. Mercats internacionals i estratègies de negociació. Màrqueting digital per a mercats exteriors. Planificació de fires internacionals. Introducció a la Propietat Industrial.
 • Finançament Internacional.  3.3 ECTS
  Els mitjans de cobrament i pagament internacionals. Finançament del comerç internacional, Riscos en el comerç internacional, inversions estrangeres i internacionalització de l'empresa.
 • Transport, Logística i Segur de Transport Internacional
  de Mercaderies.   4 ECTS
  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tan to en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • SEMINARIS Conferències i Aules Obertes II. 5 ECTS
  Conferències, Seminaris, Aules obertes, visites a empreses.  
 • TREBALL FINAL DE MÀSTER: projectes d'internacionalització d'empreses. 12 ECTS
  Elaboració de projectes d'internacionalització i investigació de mercats per a empreses de diferents sectors, radicades a la província d'Alacant.

Assistència

L'assistència a les classes és obligatòria. És imprescindible haver assistit almenys al vuitanta per cent de les sessions per a obtenir el títol de Màster.

Calendari
i documentació

El curs es divideix en dos quadrimestres. El primer comprèn els mesos d'octubre a gener i el segon els mesos de febrer a maig. Les pràctiques en empreses es realitzen, en el seu cas, a partir del mes de juny.

Altres activitats

Al llarg del curs se celebraran aules obertes, jornades,conferències, visites a empreses, assistència a fires, seminaris, etc., que seran comunicats amb la deguda antelació. La participació dels alumnes en aquestes activitats és obligatòria. Com a referència aquest és el resum d'activitats del curs 2019/2020:

 • Assistència a les XXXIV Jornades d'Alacant sobre Economia Espanyola. Universitat d'Alacant.
 • Seminari "Introducció a la propietat industrial". Sr. Mario Pomares Caballero (Advocat).
 • Seminari "Fires internacionals". Sr. José Ramón Gonzálvez (Consultor de Comerç Exterior).
 • Seminari "Incoterms 2010". Sra. Angélica Miras Llamas (Consultora de Comerç Exterior).
 • Seminari "Negocis amb Àsia oriental". Sra. Covadonga Ordóñez.
 • Seminari sobre "Licitacions internacionals". Sra. Noelia Hernández (Consultora d'empreses).
 • Seminari sobre "Ocupació d'Excel en el Comerç Exterior". Sr. Antonio Andrés (TEMPE).
 • Seminari "Aptituds vs. Actituds". Sra. Clara Aura (COEV) i Macarena Florencio (Sociòloga).
 • Seminari "Operativa documental". Sra. Angélica Miras Llamas (Consultora de Comerç Exterior).
 • Seminari sobre “Enfocament i habilitats en el procés de selecció. Sra. Nuria Carrillo (TEMPE).
 • Seminari “Casos Harvard”. Sr. Javier Poveda Muñoz.
 • Seminari L'ICEX. Sr. José Mª Vera (ICEX)
 • Seminari “ Creixement econòmic i equilibri exterior de l'economia espanyola”. Sr. Rafael Myro Sánchez (Catedràtic d'Economia Aplicada, Universitat Complutense de Madrid)

Pràctiques
i ocupació

Conclòs el període lectiu, els alumnes que hagen aprovat totes les assignatures i tinguen un nivell suficient d'anglès, es podran incorporar a les empreses col·laboradores per a realitzar pràctiques remunerades per un període que pot oscil·lar entre tres i sis mesos.

Eixides professionals

El Màster en Comerç Internacional capacita als estudiants per a una àmplia varietat d'eixides professionals totes elles relacionades amb el comerç internacional, per exemple, departaments de comerç exterior, entitats financeres, despatxos d'advocats, consultores, navilieres, asseguradores, companyies d'inspecció i qualitat, intermediaris i brokers, transitaris, agències de duanes, centrals de compra, etc.

Professorat

El claustre de professors del Màster en Comerç Internacional està integrat per professors universitaris i per professionals de reconegut prestigi en el camp del comerç internacional, tant de l'Administració com de l'empresa.


no image

Aljub Varea, Inmaculada

TÈCNIC D'HISENDA DE LA DEPENDÈNCIA PROVINCIAL DE DUANES D'ALACANT


Antonio Andrés Lencinaz

Andrés Lencinaz,  Antonio

TEMPE


Clara Aura Esteve

Aura Esteve, Clara

CONSULTORA COMERÇ EXTERIOR


David Bautista

Bautista Rodríguez, David

CONSULTOR TRANSPORTS


Emilio Beltrán Martínez

Beltrán Martínez, Emilio

UNIVERSITAT D'ALACANT


Nuria Carrillo Herrero

Carrillo Herrero, Nuria

TEMPE


José Manuel Casado Díaz

Casado Díaz, José Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


Manuel Desantes Real

Desantes Real, Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


José Manuel Diago Pegueroles

Diago Pegueroles, José Manuel

CONSULTOR SEGUR DE TRANSPORTS


Oana Madalina Driha

Oana Madalina Driha

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lydia Esteve González

Esteve González, Lydia

UNIVERSITAT D'ALACANT


Luis Ferrero Roselló

Ferrero Roselló,Luis

CAMBRA DE COMERÇ D'ALACANT


Macarena Florencio Quilis

Florencio Quilis, Macarena

PSICÒLOGA DEL TREBALL I ORGANITZACIONS


Begoña Fuster García

Fuster García, Begoña

UNIVERSITAT D'ALACANT


Carmen García

García Mirete, Carmen

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lorenzo Gil Maciá

Gil Maciá, Lorenzo

UNIVERSITAT D'ALACANT


José Ramón Gonzálvez Sempere

Gonzálvez Sempere, José Ramón

CONSULTOR COMERÇ EXTERIOR


Victoria Guillen Nieto

Guillen Nieto, Victoria

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lerdys S. Heredia Sánchez

Heredia Sánchez, Lerdys S.

UMH


Noelia Hernández Sánchez

Hernández Sánchez, Noelia

UNIVERSITAT D'ALACANT


Raúl Lafuente Sánchez

Lafuente Sánchez, Raúl

UNIVERSITAT D'ALACANT


Ricardo López Isidro

López Isidro, Ricardo

SGR


López Llopis, Estefanía

López Llopis, Estefanía

UNIVERSITAT D'ALACANT


Ana Manresa Ramón

Manresa Ramón, Ana

MANUEL SAMPER


Marcos Sánchez, Arturo

Marcos Sánchez, Arturo

CAP DE LA DEPENDÈNCIA PROVINCIAL DE DUANES D'ALACANT


Carmen Martínez Mora

Martínez Mora, Carmen

UNIVERSITAT D'ALACANT


José Mateo Martínez

Mateo Martínez, José

UNIVERSITAT D'ALACANT


María Angélica Miras Llamas

Miras Llamas, Angélica

CONSULTORA COMERÇ EXTERIOR


Manuel E. Morán García

Morán García, Manuel E.

UNIVERSITAT D'ALACANT


Luis Moreno

Moreno Izquierdo , Luis

UNIVERSITAT D'ALACANT


no image

Navarro Navarro, Jesús

UNIVERSITAT D'ALACANT


Covadonga Ordóñez García

Ordóñez García, Covadonga

UNIVERSITAT D'ALACANT


Alfonso Ortega Giménez

Ortega Giménez, Alfonso

UMH


Armando Ortuño Padilla

Ortuño Padilla, Armant

UNIVERSITAT D'ALACANT


Andrés Pedreño Muñoz

Pedreño Muñoz, Andrés

UNIVERSITAT D'ALACANT


Alexandre Pereto Rovira

Pereto Rovira, Alexandre

UNIVERSITAT D'ALACANT


Mario Pomares Caballero

Pomares Caballero, Mario

ADVOCAT. SOCI DIRECTOR BERENGUER I POMARES ABOGADOS


no image

Poveda Muñoz, Javier

DIRECTOR GENERAL EN W AUDIOLOGY SPAIN


Miguel Poveda Salvá

Poveda Salvá, Miguel

UNIVERSITAT D'ALACANT


Vicente Roncero Corrochano

Roncero Corrochano, Vicente

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE COMERÇ


Rosa Ruiz Aragonés

Ruiz Aragonés, Rosa

CLÍNICA QUIRÓN


Hipòlit Simón Pérez

Simón Pérez, Hipòlit

UNIVERSITAT D'ALACANT


Marta Suárez Fernández

Suárez Fernández, Marta

SABADELL ATLÀNTIC


Joaquín Torres Sempere

Torres Sempere, Joaquín

UNIVERSITAT D'ALACANT


José María Vera Estela

Vera Estela, José María

ICEX

Informació i inscripcions

Institut d'Economia Internacional
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
03690 Sant Vicent del Raspeig

 

horari

Horari d'atenció al públic
Dilluns a Divendres 9.00-14.00 hr

telèfon

Telèfon +34 965 903 582
Fax +34 965 903 816

email

Persona de contacte Emilia Flores
emilia.flores@iei.ua.es

Adreça

Directora
Gloria Pardo Alés
Professora Titular d'Economia Aplicada
Universitat d'Alacant
gpardo@ua.es