Màster en Técnicas de Análisis y Gestión Inteligente de Negocios

Màster EN 

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

 

Obert Període PRE-inscripció Curs 2021/2022

Preu i admissió

Per a accedir al Màster es requereix un diploma de Grau o Llicenciatura.

El preu de la matrícula és de 3900 ? (65?/crèdit), que inclou la docència, diferents seminaris i classes magistrals d'experts, accés a conferències, eines, i bibliografia.

Existeix la posiblidad de matricular-se en els programes d'Expert (20 crèdits) i Especialista (30 crèdits) d'aquest màster. 

Matrícula

Accedeix a l'eina de preinscripció de la Universitat d'Alacant per a comeznar la teua matrícula.

Quan la teua matrícula s'haja confirmat t'arribarà tota la informació al teu email.

COMENÇAR PREINSCRIPCIÓ

El termini per a sol·licitar l'admissió és de l'1 de juny al 24 de juliol i de l'1 al 21 de setembre de 2021.

Les places són limitades.

Dirigit a

Graduats d'àrees de les ciències socials i jurídiques (com en Economia, ADE o Sociologia) i desitgen adquirir nous coneixements per a treballar en empreses privades en diferents rols relacionats amb l'anàlisi i la gestió d'informació i dades.

També per a aquells professionals que desitgen millorar els seus negocis a partir dels avantatges competitius derivats de l'ús de dades en els negocis i una gestió intel·ligent d'aquests. Emprenedors interessats a desenvolupar projectes propis contemplant el desenvolupament de Business Intelligence com un avantatge competitiu. Qualsevol altre graduat amb interès per hibridar anàlisi de dades amb la seua especialització acadèmica.

Període lectiu i horari

El màster començarà al setembre de 2021 i finalitzarà al juny de 2022

Horari de dilluns a dijous vesprada, en dues sessions de 16.30 a 18.00 i de 18.30 a 20.30 hores, amb un descans de mitja hora.

Sempre que l'horari dels professors ho permeten es deixaran els divendres lliures de classes, disponibles per a la realització d'exàmens, seminaris, conferències amb empreses o per al repàs que necessite l'alumnat.

Avaluació i assistència

L'avaluació del contingut assimilat per l'estudiant durant el curs es realitzarà en diferents formats depenent de l'assignatura: avaluació incremental, avaluació contínua amb treball final o avaluació contínua amb examen final.

En el cas dels exàmens, tindran lloc al final de cada quadrimestre dins de la seua convocatòria ordinària. Els alumnes que no els superen, hauran d'examinar-se en la convocatòria extraordinada que se celebrarà al juny.

Els alumnes que complisquen amb els requisits d'assistència, contingut i que aproven totes les assignatures obtindran el títol de Màster en Tècniques d'Anàlisis i Gestió Intel·ligent de Negocis per la Universitat d'Alacant, o d'algun dels dos Subprogrames d'estudis propis en els quals es divideix.

Les classes tindran lloc al Campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant, excepte excepcions concretes que es comunicaran amb la seua deguda antelació.

L'assistència mínima obligatòria és del 80% en cada assignatura, existint plans de conciliació en cas de causa justificada.

 

Metodologia

El programa es basa en la combinació de continguts teòric-práticos capaç de dotar a professionals de diferent perfil habilitats relacioandas amb el món de l'anàlisi de les dades.

El Màster estarà format per un grup reduït d'alumnat, permetent una major participació i sinergia entre alumne-professor, dotant a les classes d'un caràcter més personalitzat i individual a l'hora de produir contingut.

Documentació

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió en aquesta secretaria o per correu electrònic acompanyada de la següent documentació:

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic
 • Fotocòpia del títol universitari
 • Curriculum vitae
 • Una fotografia grandària carnet

La formalització de la matrícula es realitzarà en el Negociat de Títols Propis, prèvia presentació del certificat d'admissió expedit per l'Institut d'Economia Internacional.

Informació i inscripcions

Institut d'Economia Internacional
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
03690 Sant Vicent del Raspeig
màster-BI@iei.ua.es

 

COMENÇAR MATRÍCULA

Programa del curs

El Màster en Tècniques d'Anàlisis i Gestió Intel·ligent de Negocis abasta diferents blocs de continguts relacionats amb el món de l'empresa, l'anàlisi de dades i la gestió basada en la intel·ligència executiva.

Les assignatures s'imparteixen per professors, investigadors i empresaris de reconegut prestigi en diferent branques. Se cerca d'aquesta forma complementar la teoria amb exercicis i propostes pràctiques dirigides per experts del sector digital.

El Màster consta de 60 crèdits ECTS, distribuïts en dos quadrimestres: de setembre a gener i de febrer a maig.

Les diferents assignatures estan englobades en 8 blocs de contingut d'especialització:

 • Innovació i investigació

 • Eines i pràctiques

 • Tècniques economètriques

 • Lideratge i empreses

 • Màrqueting

 • Comunicació

 • Business intelligence

 • Dret i privacitat.

ALTRES ALTERNATIVES D'ESTUDI:
El Màster es divideix, al seu torn, en dos programes d'Expert Universitari i Especialista Universitari. D'aquesta forma l'estudiant té l'opció de realitzar el Màster de manera completa, o triar alguna de les seues especialitzacions.

Àrees

 • TÈCNIQUES ECONOMÈTRIQUES APLICADES A la INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI. 3 ECTS

  El coneixement que els estudiants adquireixen amb aquesta assignatura li permetran tenir un primer contacte amb metodologies d'análsis àmpliament utilitzades en la gestió intel·ligent de negocis, que permeten analitzar qüestions com els preus, la demanda, o fer prediccions sobre la base de diferents criteris.

  Amb aquesta assignatura, s'espera que els estudiants adquirisquen coneixements bàsics sobre l'anàlisi de dades a partir de les metodologies economètriques més utilitzades, així com endinsar-los en l'ús de téncnicas basdas en intel·ligència artificial.

 • INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT COMPETITIU GLOBAL. 3 ECTS
  Assignatura enfocada a donar a conèixer la importància de la innovació en un context macroeconòmic global, i com l'aplicació de noves tecnologies en la intel·ligència executiva proporciona millores competitives clau per a la definició dels líders mundials.

  Amb aquesta assignatura es pretén que els estudiants prenguen consciència de la necessitat d'incorporar processos d'innovació en les empreses, pensant en la necessitat d'operar en un mercat cada vegada amb més competidors globals impulsats per l'economia digital.

 • LIDERATGE I ESTRATÈGIA DE DIRECCIÓ EMPRESARIAL. 3 ECTS
  Assignatura que pretén formar en com dissenyar, gestionar i mediar una estratègia d'innovació empresarial. Centrada en la prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos estratégitcos davant nous escenaris.

  Té per objectiu analitzar l'estat de la innovació en l'economia espanyola i de la gestió de grups estratègics, al costat de la seua capacitat de lideratge.

 • BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ DE PROCESSOS D'INNOVACIÓ.  5 ECTS
  El bloc "Eines i pràctiques" està disposat per a convidar a professionals d'empreses o professors d'altres centres, perquè impartisquen seminaris. 

  Té per objectiu aprendre com els experts han generat innovació en els seus projectes, conèixer tècniques i eines per a la posada en marxa de projectes empresarials, interacturar amb professionals de diferents àrees respecte a la gestió de la innovació, i conèixer eines i plataformes de formació complementària.

 • DATAFICACIÓN, INVESTIGACIÓ I CLAUS PER A la PLANIFICACIÓ APLICADA A la INTEL·LIGÈNCIA DEL NEGOCI.  1.5 ECTS
  La comprensió de la importància de la investigació en comunicació, la seua relació amb les dades de la innovació o conèixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial són algunes de les competències específiques d'aquesta assignatura.

  Amb això s'espera que l'alumne siga capaç d'integrar les dades en la planificació de la comunicació empresarial i crear una comunicació estratègica òptima dins del marc empresarial.

 • DADES I ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ APLICADES A la INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS.  2 ECTS
  Assignatura enfocada a situar la comunicació en el marc empresarial, comprenent el paper de les dades com heraramienta estratègica de la comunicació. Amb això es pretén que l'alumne siga capaç d'indetificar les tendències de comunicació relacionades amb les dades i la utilitat que representa per a l'empresa.

 • ANÀLISI DE PROCESSOS D'INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS EN LES EMPRESES.  6 ECTS
  Assignatura orientada a dotar d'exemples i casos pràctics de l'ús d'intel·ligència de negocis als estudiants del programa formatiu.

  L'objectiu de les sessions formatives d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguen amb exemples pràctics i aplicacions reals de processos d'intel·ligència de negocis, tant de grans empreses com de PIMES.
 • MÈTRIQUES PER Al MONITORATGE I AVALUACIÓ DE LA COMUNICACIÓ.  1.5 ECTS
  Assignatura orientada a identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans. L'alumne serà capaç de saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis disponibles, a presentar informes de seguiment i evaluaar les accions realitzades per les empreses.

 • MÈTRIQUES DE MÀRQUETING ADAPTADES A la INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS.   2 ECTS
  L'assignatura Mètriques de Màrqueting adaptades a la intel·ligència de negoci proporciona els coneixements i competències per a mesurar, gestionar i millorar els resultats de les accions de Màrqueting. Amb tal fi s'aborda l'estudi, teòric i aplicat, d'indicadors propis de l'activitat del màrqueting, com ara mètriques de mercat i de client, així com mètriques pròpies de les variables comercials.

  Com a objectius específics: Comprendre les diferències conceptuals entre mètriques i KPIŽs. Conèixer les mètriques pròpies de la comercialització i investigació de mercats. Aprendre a utilitzar les dades de manera que faciliten el procés de presa de decisions en l'àmbit del Màrqueting. Aprendre a transformar les dades comercials en informació que aporte valor a l'empresa.

 • INTRODUCCIÓ A la INTEL·LIGÈNCIA DEL NEGOCI.  2 ECTS
  Les aplicacions de tècniques d'Intel·ligència de Negoci (IN) permeten millorar l'efectivitat de la presa de decisions en l'empresa. Per a poder fer ús d'aquestes tècniques és necessari arreplegar informació detallada i clara sobre el funcionament i les activitats o processos de la pròpia empresa de cara a la seua anàlisi posterior. Aquesta informació s'emmagatzema en una base de dades de manera integrada i unificada. A aquest repositori se'l coneix com a Magatzem de Dades (AD). És necessari conèixer les tècniques especialitzades per al disseny i el modelatge d'aquest repositori de dades. A més, un altre aspecte crucial per als prenedors de decisions és saber utilitzar les aplicacions d'intel·ligència de negoci i interpretar de manera correcta la informació que proporcionen.

 • GESTIÓ DE DADES EN LA INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI.  3 ECTS
  Gran part de l'èxit de les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci radica en la gestió de les dades inherents a aquestes. Una vegada es tenen clars els principis i objectius de les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci, és crucial aprendre a definir les dades i indicadors necessaris per a una correcta anàlisi i explotació d'aquests.     

  Objectius específics de l'assignatura:
  Aprendre a especificar Indicadors Clau de Rendiment (Key Performance Indicators, KPI) alineats amb el pla estratègic d'una empresa. Aprendre les tècniques per a facilitar la identificació d'Indicadors Clau de Rendiment, la seua especificació i l'explotació correcta per a obtenir un millor rendiment de la Intel·ligència de Negoci en l'empresa. Conèixer els diferents tipus de quadres de comandament. Saber construir i navegar a través d'un quadre de comandament.

 • EINES EN EL NÚVOL I LA SEUA UTILITAT EN L'ENTORN EMPRESARIAL. 3 ECTS
  En l'última dècada les necessitats de computació de les empreses han anat en augment, creixent tant en volum de còmput com de serveis cada vegada més avançats. Paral·lelament, les diferències entre els recursos necessaris per a atendre els clients en les hores punta i vall s'ha accentuat fins al punt que resulta prohibitiu adquirir tota la infraestructura necessària per a oferir serveis digitals. Per a fer front a aquesta situació els serveis en el núvol han aparegut com una solució flexible, que permet fer ús d'aquells serveis necessaris única i exclusivament quan cal. Per això, en aquesta assignatura presentem el concepte de computació en el núvol i les seues aplicacions com un element d'alt interès per a la definició de models de negoci.  

 • APLICACIÓ D'EINES DE BIG DATA EN L'EMPRESA. 2 ECTS
  Des de fa alguns anys les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci s'enfronten a nous reptes derivats de l'augment en grandària i tipologia de noves fonts de dades, com per exemple les dades provinents de sensors, dispositius mòbils, assistents virtuals, wearables, Dades obertes o Big Data. Per això, en aquesta assignatura s'analitzaran tots aquests nous reptes derivats d'aquestes fonts de dades.

 • EINES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A la INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS.  3 ECTS
  L'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial a la informació generada en l'empresa permet generar coneixement d'alt valor en el context de pràcticament qualsevol model de negoci. En aquesta assignatura s'exploren les tècniques i eines d'intel·ligència artificial fonamentals per a la seua aplicació pràctica en l'empresa.

 • EINES DE REGISTRE DISTRIBUÏT APLICADES A la INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS (BLOCKCHAIN).  2 ECTS
  Les eines de registre distribuído (o tecnologies blockchain) han adquirit recentment una gran rellevància en els models de negoci, en propiciar la desintermediació en el tractament de la informaicón, la resiliència de dades i la digitalització d'actius, entre altres aplicacions. Al costat dels sistemes d'intel·ligència artificial, constitueixen una eina poderosa en la gestió de la informació de negoci.
 • MARC LEGAL INTERNACIONAL PRIVAT PER A la PROTECCIÓ I ÚS DE CONTINGUTS DIGITALS I DADES.  2 ECTS
  Assignatura orientada a entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en un entorn digitalitzat. Per a això s'emfatitzarà en com comprendre l'ús de continguts i dades de tercers sense infringir la legalitat, a conèixer les polítiques d'open access  i la protecció de dades personles en aquest entorn digital.

 • MARC LEGAL INTERNACIONAL PRIVAT PER A la GESTIÓ I L'ACTIVITAT DE NEGOCIS INTEL·LIGENTS.  2 ECTS
  Comprendre els requisits legals per a accedir a l'activitat de prestació de serveis digitals en el marc UE, la normativa que regeix l'exercici de l'activitat de les plataformes digitals, o comprendre l'arquitectura i el govern d'Internet formen part del contingut d'aquesta assignatura.

 • MARC LEGAL INTERNACIONAL PRIVAT PER A la PROTECCIÓ I ÚS DE CONTINGUTS DIGITALS I DADES.  1.5 ECTS
  Aquesta assignatura té per objectiu comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source, i des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes.

 • MARC LEGAL INTERNACIONAL PRIVAT SOBRE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.  1.5 ECTS
  Aquesta assignatura té per objectiu comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source, i des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes.

 • TREBALLE FI DE MÀSTER
  11 ECTS
  Elaboració de projectes-treballs centrats en la recerca i desenvolupament empresarial des del punt de vista digital i intel·ligent dels negocis.

 • PRÀCTIQUES EN EMPRESES
  6 ECTS
  Col·laboració i participació amb diferents empreses de diferents sectors que tinguen la seua arrel i acompliment en el fonament tecnològic-digital , dins de la província d'Alacant.

 

 

Altres activitats

Al llarg del curs tindran lloc seminaris, congressos i conferències relacionats amb les assignatures del màster als quals els estudiants podran acudir.

 

Professorat

El claustre de professors del Màster en Tècniques d'Anàlisis i Gestió Intel·ligent de Negocis està integrat per professors universitaris i per professionals de reconegut prestigi en el camp.

COGNOMS

NOM

EMPRESA

CVITAE

BAIN

MALCOM

ADVOCAT ACROSSLEGAL

CVITAE

CALDERÓN MARTÍNEZ

AURORA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

DESANTES REAL

MANUEL

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

GARCÍA MARTÍNEZ

MARÍA ESTER

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

GARCIA MIRETE

CARMEN

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

HERNÁNDEZ SAMPER

CARMEN

CONSELL DE CAMBRES DE COMERÇ

CVITAE

LOPEZ TARRUELLA

AURELIO

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MARCO SUCH

MANUEL

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MARÍN GARCÍA

BEGOÑA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MARTÍNEZ GUTIERREZ

RUBÉN

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MÁS FERRANDO

ADRIÁN

INVESTIGADOR EXTERN

CVITAE

VAIG MATAR MORGA

ALEJANDRO

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MORENO IZQUIERDO

LLUÍS

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

MUÑOZ FERRANDIS

CARLOS

INVESTIGADOR EN MAX PLANCK INSTITUTE FOR INNOVATION AND COMPETITION

CVITAE

NAVARRO NAVARRO

JESÚS

INVESTIGADOR EXTERN

CVITAE

NÚNEZ ROMERO

MARIA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

PALAU RAMÍREZ

FELIPE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

CVITAE

PAPÍ GÁLVEZ

NATALIA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

PAYÁ PEREZ

VIRGÍNIA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

PERETÓ ROVIRA

ALEXANDRE

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

PERLES RIBES

JOSÉ FRANCISCO

AJUNTAMENT CALPE

CVITAE

PONCE DE LEÓN ESTIMAT

PEDRO JOSÉ

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

RUIZ RODRÍGUEZ

RAUL

INVESTIGADOR EXTERN

CVITAE

SÁNCHEZ DÍAZ

ALEXANDER

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

SANTA SORIANO

ALBA

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

TERUEL MARTÍNEZ

MIGUEL ÁNGEL

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

TORRIJOS VALERO

JULIAN

UNIVERSITAT DE MÚRCIA

CVITAE

TRUJILLO MÓNDEJAR

JUAN CARLOS

UNIVERSITAT D'ALACANT

CVITAE

ZAFRILLA DÍAZ-MARTA

VICENTE

INVESTIGADOR EN MAX PLANCK INSTITUTE FOR INNOVATION AND COMPETITION

CVITAE

horari

Horari d'atenció al públic
Dilluns a Divendres 9.00-14.00 hr

telèfon

Telèfon +34 965 903 582
Fax +34 965 903 816

email

Persona de contacte Emilia Flores
emilia.flores@iei.ua.es

Adreça i Coordinació

Directora
Manuel Marco Such
Dpto. Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat d'Alacant

Coordinador
Luis Moreno Izquierdo
Dpto. Anàlisi Econòmica Aplicada
Universitat d'Alacant