Difusió en premsa de l'Informe sobre Big Data / Open Data impulsat per Google, AFI i l'Institut d'Economia Internacional

L'alliberament d'informació pública (Open Data) és una oportunitat per al desenvolupament econòmic en el curt i llarg termini, -ja que redunda en una major competitivitat i qualitat en l'ocupació-. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudio “Implementación avanzada de políticas de Gobierno Abierto”, un nou informe elaborat per l'Observatori ADEI, una iniciativa impulsada per Google, Analistes Financers Internacionals (Afi) i l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant per analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en la modernització de l'economia espanyola.

La informació és un recurs econòmic important. Així, se subratlla que l'Open Data i el Big Data reuneixen una sèrie de característiques que representen una oportunitat per al desenvolupament econòmic en el curt i llarg termini. La implementació d'estratègies orientades a potenciar-los obri la porta a millorar la competitivitat corporativa ja que poden convertir-se en una poderosa eina per millorar la presa de decisions estratègiques en el si de l'empresa. En aquest sentit, aquesta major competitivitat del teixit empresarial repercutirà positivament sobre la quantitat i qualitat de l'ocupació generada.

No obstant això, aquesta informació no només resultarà valuosa per a l'economia espanyola sinó també per a les seves Administracions Públiques, els seus centres d'investigació i, en general, per a la població. Segons algunes estimacions, l'economia de la Unió Europea podria créixer un 1,9% addicional entre 2013 i 2020 gràcies al Big Data i l'Open Data.

L'informe constata que el posicionament internacional d'Espanya en Open Data està lluny de l'obtingut pels països més avançats en aquesta matèria, com Regne Unit, Estats Units i els països del nord d'Europa. Així i tot, subratlla la Llei de Transparència, el Projecte Aporta i el Portal de la Transparència com a mesures útils per revertir aquesta situació.

L'Observatori ADEI assenyala que encara que els plans d'acció implementats fins ara s'han centrat més a potenciar la administració elèctronica que en polítiques de Govern Obert i Open Data, la penetració de les TIC a Espanya, el major interès de participació de ciutadans i empreses i les exigències d'institucions com la Comissió Europea han assegut les bases per al disseny de polítiques públiques.

En aquest nou informe, es diagnostica la situació d'Espanya en l'àmbit de Govern Obert i Open Data i la seva posició en els rànquings internacionals; s'analitza el seu impacte qualitatiu i quantitatiu sobre l'economia i la seva valoració per part dels ciutadans i s'examinen les iniciatives desenvolupades a països de referència com Regne Unit, Estats Units, Nova Zelanda, Suècia, Dinamarca o Noruega.

Recomanacions

L'informe també aporta una sèrie de recomanacions de política pública, entre les quals destaquen:

Quina informació publicar

  • Alliberament d'informació de forma proactiu, establint un llistat de la informació objecte de publicació.
  • Marcar prioritats a àrees d'interès per als ciutadans com a educació, sanitat, ocupació i la corrupció (remuneració de càrrecs públics, subvencions, etc).
  • Classificació de la informació segons el seu grau de protecció o confidencialitat.

Com publicar la informació

  • Implementació de mesures per garantir la coherència, homogeneïtat, traçabilitat i actualitat de la informació.
  • Establiment de restriccions a la publicació de certa informació, però no a l'accés a la mateixa.
  • Reunir la informació a un únic portal web i actualització automàtica de l'informació.

Quin polítiques escometre

  • Disseny d'un Pla Estratègic que contempli la divulgació de les dades alliberades, l'estimulació de la demanda i la potenciació de l'ús dels mateixos, així com mesures per a garantir la qualitat de la informació.
  • Establiment de mecanismes de col·laboració públic-privada.

Sobre ADEI

L'Observatori ADEI és una iniciativa impulsada per Google, Analistes Financers Internacionals (Afi) i l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant.

L'Observatori per a l'Anàlisi i Desenvolupament Econòmic d'Internet (ADEI) s'ha creat amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de les tecnologies digitals, i més específicament d'Internet, sobre el desenvolupament i modernització de l'economia espanyola, tractant de convertir al nostre país en un referent internacional. Tenint en compte que Internet té un pes en el PIB europeu del 3,8%, l'Observatori ADEI sorgeix de la necessitat real de desenvolupar múltiples accions i actuacions, rigorosament analitzades, que serveixin perquè el mitjà digital operi com a motor catalitzador d'Espanya.

Contacte

Mauricio Escanilla
Comunicación Observatorio ADEI
678 866 514 / prensa@observatorioadei.es
www.observatorioadei.es

Relacionat

Contingut relacionat