Informe de l'Observatori ADEI

L'eficàcia de les noves aplicacions tecnològiques en les polítiques actives d'ocupació es veurà severament compromesa sense una alfabetització digital dels aturats de llarga durada que els permeti ser capaces d'utilitzar altres mitjans de recerca d'ocupació, mes encara quan una gran part d'aquest col·lectiu està constituïda per aturats de més de 55 anys les habilitats dels quals i coneixements TIC són, en general, més modests.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Digitalització i polítiques actives d'ocupació elaborat pel Observatori ADEI, una iniciativa impulsada per Google, Analistes Financers Internacionals i el Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant per analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en el desenvolupament i modernització de l'economia espanyola. El present cas d'estudi descriu la situació actual de les Polítiques Actives d'Ocupació (PAE) a Espanya comparada amb els referents europeus i analitza la potencialitat que ofereix el desenvolupament de la digitalització en la modernització dels sistemes públics d'ocupació.

El context d'escassetat de recursos obliga –segons subratlla l'informe– a atorgar als processos de digitalització un paper central com a fórmula que permeti acompassar els objectius d'eficàcia (reducció de la desocupació, millora de la formació, intermediació efectiva…) amb els ineludibles requisits d'eficiència que condicionen l'actuació de les Administracions Públiques.

La millor manera de multiplicar aquesta eficàcia i eficiència és l'ús de les TIC, ja que es consideren decisives a l'hora d'extreure la màxima eficàcia i eficiència de qualsevol programa de suport a l'empleabilitat i reinserció laboral dels aturats (value for money), mitjançant el monitoratge en temps real de l'exerceixo dels mateixos, multiplicant així els efectes de les PAE.

Big data i cloud

Així, es constata que les TIC permeten gestionar i emmagatzemar a un cost reduït grans volums d'informació, segmentar grups per perfils i gestionar l'atenció personalitzada dels aturats. En concret, fer ús del big data i les eines cloud d'emmagatzematge i computació és prioritari per agilitar els tràmits burocràtics i facilitar l'ajust entre l'oferta i la demanda de treball. L'ús d'aquesta informació per part dels agents que mitjancen al mercat de treball (AA.PP. i agències privades de col·locació o altres iniciatives empresarials) i dels propis treballadors (ocupats o aturats) revertiran en un millor casament entre les característiques d'oferta i demanda.

D'altra banda, l'Observatori ADEI suggereix que els sistemes públics d'ocupació han de tractar d'incorporar, a partir de l'experiència de països referents, aquells dispositius i eines que millors resultats han proporcionat. Entre ells, destaquen els següents: el registre online del demandant d'ocupació, l'orientació especialitzada i individual, l'emparellament entre les característiques de l'oferta, la demanda d'ocupació per un major nombre de criteris o la sol·licitud d'una cita amb l'orientador d'ocupació a través del canal online i una aplicació mòbil que faciliti la recerca d'ocupació a aquells aturats que no disposin d'un accés fix a Internet.

Relacionat

Contingut relacionat