Màster en Comerç Internacional

Curs académic 2019/2020El teu futur en l'exportació

Vull més informació

Programa del curs

El Master en Comerç Internacional aborda exhaustivament les diverses matèries relacionades amb el comerç internacional i el marc econòmic i empresarial en el qual aquest es desenvolupa.

L'estudi de les assignatures des d'una perspectiva teòrica es completa amb la realització de nombrosos exercicis i supòsits pràctics extrets de casos reals. Al llarg del curs s'organitzen diverses conferències, aules obertes i seminaris impartits per experts acadèmics i professionals en comerç internacional.

El curs consta de 60 crèdits ECTS, equivalents a 600 hores de classe presencial, que es distribueixen al llarg de dos quadrimestres.

Cada assignatura podrà ser impartida per un o diversos professors, i comptarà amb un professor coordinador. Els alumnes rebran els programes, la documentació i les referències bibliogràfiques corresponents a cada assignatura. A més, a cada alumne se li lliurarà, sense cost addicional, una tablet.

Metodologia

El mètode didàctic està basat en la combinació de continguts teòric-tècnics i experiència reals. El treball sobre casos pràctics és una constant en el desenvolupament del curs.

El fet que es tracte d'un grup reduït permet que les classes es desenvolupen d'una manera participativa i que el professor puga prestar una major atenció personal a l'alumne. El Màster en Comerç Internacional, sense tenir la característica de ser bilingüe, inclou, a més de l'assignatura d'Anglés Comercial, la realització d'algunes activitats com ara conferències i seminaris en anglés.

Àrees

 1. Introducció al Comerç Internacional. 2.2 ECTS.
 2. Economia Internacional i Nova Economia. 5 ECTS.
 3. Duanes, Unió Europea, Comunitat Europea i Mercat Interior. 4 ECTS.
 4. Contractació Internacional i Comerç Electrònic. 4 ECTS.
 5. La fiscalitat en el comerç internacional. 2.6 ECTS.
 6. Màrqueting Internacional. 5 ECTS.
 7. Finançament Internacional. 3 ECTS.
 8. Transport, Logística i Assegurança de Transport Internacional de Mercaderies. 4.2 ECTS.
 9. Comunicació professional internacional i Anglés Comercial. 5.2 ECTS.
 10. Gestió professional del Comerç Internacional. 5 ECTS.
 11. Programa de formació a Brussel·les. 2.6 ECTS.
 12. Treball fi de Màster. 12 ECTS.
 13. Pràctica del Comerç Internacional. 5.2 ECTS (1r i 2n quadrimestre)

Assistència

L'assistència a les classes és obligatòria. És imprescindible haver assistit almenys al vuitanta per cent de les sessions per obtenir el títol de Màster.

Calendari i horari

El curs es divideix en dos quadrimestres. El primer comprèn els mesos d'octubre a gener i el segon els mesos de febrer a maig. Les pràctiques en empreses es realitzen, en el seu cas, a partir del mes de juny.

Horari

De dilluns a dijous tarda, en dues sessions de 16:30 a 19:00 i de 19:00 a 21:00 hores, amb un descans de mitja hora

Sempre que siga possible els divendres quedaran lliures de classes i disponibles per a la realització d'exàmens, seminaris, conferències i visites a empreses.

Altres activitats

Al llarg del curs se celebraran aules obertes, jornades, conferències, visites a empreses, assistència a fires, seminaris, etc., que seran comunicats amb la deguda antelació. La participació dels alumnes en aquestes activitats és obligatòria. Com a referència aquest és el resum d'activitats del curs 2017/2018:

 • Seminari "Salte d'una empresa local a una altra internacional". D. Miguel Ángel Martín Martín (ACOCEX).
 • VII Trobada AMCI-MASTER EN COMERÇ INTERNACIONAL (XXIII edició). Alberg Ull de Canals (Banyeres de Mariola-Alacant).
 • Seminari "El Departament de Comerç Exterior de l'Empresa". D. Pablo Gómez Berenguer (OFTEX Internacionalització).
 • Assistència a les XXXII Jornades d'Alacant sobre Economia Espanyola. Universitat d'Alacant.
 • Seminari "Introducció a la propietat industrial". D. Mario Pomares Caballero (Advocat).
 • Seminari "Fires internacionals". D. José Ramón Gonzálvez (Consultor de Comerç Exterior).
 • Visita a l'empresa de joguets alacantina NINES ARIAS.
 • Seminari "Incoterms 2010". Sra. Angélica Miras Llamas (Consultora de Comerç Exterior).
 • Seminari "Negocis amb Àsia oriental". Sra. Covadonga Ordóñez.
 • Seminari sobre "Màrqueting internacional aplicat al sector del joguet". D. José Luis Juan Casillas (TOYS AND DOLLS FROM SPAIN).
 • Seminari "Màrqueting internacional i moda". D. Pablo el Verger. (Consultor d'empreses).
 • Seminari "Comprat de Capitals i Cobertures de canvi". D. Luis Fernando Mataix. (Consultor d'empreses).
 • Seminari PELLICER & HEREDIA. D. Pedro Heredia Ortiz (Advocat).
 • Seminari sobre "Licitacions internacionals". Sra. Noelia Hernández (Consultora d'empreses).
 • Seminari sobre "Comunicació aplicada al comerç internacional". Sra. Rosa Ruiz (Clínica QUIRON).
 • Visita a les instal·lacions de l'empresa de calçat i complements TEMPE (Grup INDITEX).
 • Seminari sobre "Ocupació d'Excel en el Comerç Exterior". D. Antonio Andrés (TEMPE).
 • Aula oberta "Aptituds vs. Actituds". Sra. Clara Aura (COEV). Universitat d'Alacant.
 • Seminari "Operativa documental". Sra. Angélica Miras Llamas (Consultora de Comerç Exterior).
 • Visita a les instal·lacions del Port d'Alacant.
 • Visita a l'empresa SEUR.
 • Visita a l'empresa CARMENCITA.
 • Visita a l'empresa GIOSEPPO.

Avaluació

L'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes durant el curs es basarà en la realització d'exàmens, exposicions, realització d'exercicis pràctics, o treballs escrits en cadascuna de les assignatures. En el seu cas, els exàmens tindran lloc al final de cada quadrimestre en convocatòria ordinària. Els alumnes que no aproven alguna assignatura en convocatòria ordinària, hauran d'examinar-se en la convocatòria extraordinària que se celebrarà al juny.

Els alumnes que complisquen amb l'assistència exigida, aproven totes les assignatures i el treball fi de máster, obtendrán el títol de Máster en Comerç Internacional per la Universitat d'Alacant.

Admissió

El termini per a sol·licitar la admissió és del 15 d'abril al 26 de juliol i de l'1 al 23 de setembre de 2019.

Ultime termini d'inscripció fins al 23 de setembre. Places limitades

Per sol·licitar l'admissió al Màster en Comerç Internacional ha d'emplenar aquest imprès i remetre-ho a la secretària de l'Institut d'Economia Internacional

Dirigit a

El Màster en Comerç Internacional está especialment dirigit a Llicenciats en Administració i Direcció d'empreses, Economia, Dret, Sociologia, Filologia, Enginyeria i Diplomats en Relacions Laborals i Ciències Empresarials. No obstant, està obert a altres titulats universitaris que desitgen reorientar la seua carrera professional al comerç exterior.

El MCI también pot ser cursat per titulats a universitats estrangeres, en el cas de les quals no s'exigeix l'homologació legal del títol.

Drets d'admissió

El preu de la matrícula és de 5.200€ i inclou matrícula, documentació, bibliografía, tablet, docència, programa de formació en Brussel.les, conferències i drets d'examen.

Documentació

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió en dita secretaria o per correu electrònic acompanyada de la següent documentació:

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic
 • Fotocòpia del títol universitari
 • Curriculum vitae
 • Dues fotografies grandària carnet

La formalització de la matrícula es realitzarà en el Negociat de Títols Propis, prèvia presentació del certificat d'admissió expedit per l'Institut d'Economia Internacional.

Pràctiques i ocupació

Conclòs el període lectiu, els alumnes que hagen aprovat totes les assignatures i tinguen un nivell suficient d'anglés, es podran incorporar a les empreses col·laboradores per realitzar pràctiques remunerades per un període que pot oscil·lar entre tres i sis mesos.

Sortides professionals

El Master en Comerç Internacional capacita els estudiants per a una àmplia varietat de sortides professionals, totes elles relacionades amb el comerç internacional, per exemple, departaments de comerç exterior, entitats financeres, despatxos d'advocats, consultores, navilieres, asseguradores, companyies d'inspecció i qualitat, intermediaris i brokers, transitaris, agències de duanes, centrals de compra, etc.

Associació d'antics alumnes (AMCI)

Els alumnes matriculats en el Màster, una vegada acabats els seus estudis, tenen la possibilitat de pertànyer a l'Associació d'antics alumnes del Màster en Comerç Internacional

Entitats col·laboradores

Són nombroses les entitats financeres, consultores de comerç exterior, associacions empresarials, despatxos d'advocats i empreses exportadores de diferents sectors que col·laboren amb el Máster en Comerç internacional de la Universitat d'Alacant a través de pràctiques, aules obertes, seminaris, conferències, visites i projectes.

Direcció

Directora:

 • Prof. Dña. Gloria Pardo Alés. Correu electrònic: gpardo@ua.es

Gestió administrativa:

Professorat

El claustre de professors del Master en Comerç Internacional està integrat per professors universitaris i per professionals de reconegut prestigi en el camp del comerç internacional, tant de l'Administració com de l'empresa.

 • Oana Madalina Driha (Universitat d'Alacant)
 • Ana Manresa Ramón (MANUEL SAMPER)
 • Andrés Pedreño Muñoz (Universitat d'Alacant)
 • Angélica Mires Flames (PIPE)
 • Antonio Andrés Lencina (TEMPE)
 • Antonio Lloret Macián (Cap de Secció de Duanes del port d'Alacant)
 • Armant Ortuño Padilla (Universitat d'Alacant)
 • Arturo Marcos Sánchez (Cap de la dependència provincial de Duanes d'Alacant)
 • Susi Rosa Egea (DESMARKE. Serveis de Màrqueting)
 • Begoña Fuster García (Universitat d'Alacant)
 • Carmen García Mirete (Universitat d'Alacant)
 • Carmen Martínez Habita (Universitat d'Alacant)
 • Clara Aura Esteve (Consultora de Comerç Exterior)
 • Covadonga Ordóñez García (Universitat d'Alacant)
 • Hipólito Simón Pérez (Universitat d'Alacant)
 • Inmaculada Aljibe Varea (Tècnic d'hisenda de la dependència provincial de Duanes d'Alacant)
 • Javier Poveda Muñoz (Grupo Soledad)
 • José Luis Juan Casillas (Toys and dolls from Spain)
 • José Manuel Casat Díaz (Universitat d'Alacant)
 • José Manuel Diago Pegueroles (Consultor Segur de Transports)
 • José María Vora Deixant (ICEX)
 • José Mateo Martínez (Universitat d'Alacant)
 • José Ramón Gonzálvez Sempere (Consultor de Comerç Exterior)
 • Lerdys S. Heredia Sánchez (Universitat d'Alacant)
 • Lorena Gil Campillo (ESUMA)
 • Luis Ferrero Roselló (Cambra de comerç d'Alacant)
 • Luis Moreno Esquerre (Universitat d'Alacant)
 • Lydia Esteve González (Universitat d'Alacant)
 • Manuel Desantes Real (Universitat d'Alacant)
 • Manuel I. Morán García (Universitat d'Alacant)
 • Mario Pomares Cavaller (Advocat. soci director Berenguer i Pomares Advocats)
 • Marta Suárez Fernández (Banc SabadellCAM)
 • Miguel Ángel Martín Martín (ACOCEX)
 • Miguel Poveda Salvá (Universitat d'Alacant)
 • Noelia Hernández Sánchez (Universitat d'Alacant)
 • Nuria Carrillo Herrero (TEMPE)
 • Pablo O. Gómez Berenguer (OFTEX Internacional, S.L.)
 • Pedro Heredia Ortiz (Pellicer y Heredia Advocats)
 • Raúl Lafuente Sánchez (Universitat d'Alacant)
 • Roberto V. García Carbonell (Pedagog)
 • Rosa Ruiz Aragonès (Clínica Quirón)
 • Victoria Guillen Nieto (Universitat d'Alacant)
 • Vicente Roncero Corrochano (Adreça Provincial de Comerç)
 • David Bautista Rodríguez (Consultor Transportes)
 • Joaquín Torres Sempere (Universitat d'Alacant)
 • Alfonso Ortega Giménez (UMH)
 • Emilio Beltrán Martínez (Universitat d'Alacant)
 • Macarena Florencio Quilis (Socióloga)
 • Ricardo López Isidro (SGR)

Fitxers relacionats

Relacionat

Contacte

Emilia Flores
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa
03690 Sant Vicente del Raspeig
Alacant
emilia.flores@iei.ua.es
Telèfon: +34 96 590 35 82
Fax: +34 96 590 38 16
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, 9:00-14:00