Expert en Comerç Internacional. Curs 2019/2020

Context

La internacionalització empresarial

En un món cada cop més globalitzat, la internacionalització comença per convertir-se en una clau de supervivència no només de les grans empreses sinó també per a moltes pimes, per tant, l'objectiu és continuar creixent quan l'espai domèstic s'ha quedat petit i cal ampliar horitzons, encara que, en altres ocasions, el motiu és la necessitat, la de seguir als nostres clients allà on vagen, i evitar així que alguns dels nostres competidors es creuen en el camí.

En aquest context, s'organitza aquest curs, que pretén formar especialistes en comerç internacional que puguen gestionar aquests processos de canvis, perquè prenguen les decisions adients en cada moment, i ajudar a la internacionalització empresarial de les nostres pimes.

Dirigit a

El Expert en Comerç Internacional està especialment dirigit a aquells sol·licitants que, sense titulació universitària, reunisquen els requisits d'accés a titulacions de la universitat o siguen profesionals directament relacionats amb l'especialitat del curs, prèvia realització de la prova corresponent.

Metodologia

L'estructura formativa està basada en la interacció entre continguts tècnics i experiències reals. El treball sobre casos pràctics és una constant, i la utilització de les últimes tecnologies de la informació una eina per al seu màxim aprofitament.

Període lectiu i horari

Les classes es desenvoluparan al campus de la Universitat d'Alacant, des del mes d'octubre i s'estendrà fins a juny.

Les classes s'impartiran a la tarda, de dilluns a dijous, en dues sessions de dues hores cadascuna, de 16.30 a 18.30 i de 19.00 a 21.00 hores respectivament, amb un descans de mitja hora entre ambdues.

Avaluació i qualificació final

L'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes durant el curs es basarà en la realització d'exàmens, exposicions, realització d'exercicis pràctics, o treballs escrits en cadascuna de les assignatures.

Programes i documentació

Cada àrea podrà ser impartida per un o diversos professors. Els alumnes rebran els programes, la documentació i les referències bibliogràfiques corresponents a cada assignatura. A més, a cada alumne se li lliurarà, sense cap cost, un netbook.

Sol·licituds i termini

El termini per a sol·licitar la admissió és del 15 d'abril al 26 de juliol i de l'1 al 23 de setembre de 2019.

Ultime termini d'inscripció fins al 23 de setembre. Places limitades

Els impresos de sol·licitud d'admissió estaran disponibles en la Secretaria de l'Institut d'Economia Internacional, així com en el web Per a utilitzar aquest document ha de descarregar-lo, emplenar-lo i a continuació imprimir-lo.

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió acompanyada de fotocòpia de l'expedient acadèmic, fotocòpia del títol universitari, curriculum vitae i dues fotografies grandària carnet en dita secretaria. També ho podran fer arribar per correu electrònic a l'adreça que apareix en la pròpia sol·licitud.

Drets d'admissió

El preu de la matrícula de l'Especialista és de 2.000 euros i inclou matrícula, documentació, bibliografia, tablet, docència i drets d'examen.

Programa

Es desenvoluparà un programa adient a la realitat de les noves exigències del comerç internacional, i que abasta les següents matèries:

Primer quadrimestre

 • Introducció al comerç internacional. 2.2 ECTS. Introducció als continguts del curs. Com accedir als mercats exteriors. El procés d'internacionalització de l'empresa. El departament de comerç exterior de l'empresa. El salt d'una empresa local a una altra internacional.
 • Duanes, Unió Europea, Comunitat Europea i Mercat Interior. 4 ECTS. Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del tràfic de les mercaderies tant al mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • Contractació Internacional i comerç electrònic. 4 ECTS. Coneixements bàsics en contractació internacional, resolució de controvèrsies en comerç internacional, i en la negociació i redacció dels contractes internacionals més usuals (compravenda de mercaderies, agència comercial, distribució comercial, franquícia, investigació i desenvolupament, i joint venture). Licitacions internacionals. L'empresa a la Xarxa. Seguretat jurídica dels negocis a Internet.
 • La fiscalitat en el comerç internacional. 2.6 ECTS. La importància de la fiscalitat internacional. La fiscalitat directa: convenis per evitar i eliminar la doble imposició. Els paradisos fiscals. La fiscalitat indirecta: Aranzel, IVA i Impostos Especials. L'Aranzel Duaner de la Unió Europea: àmbit d'aplicació, fet imposable, esdevinc, base imposable (valor en duana), subjecte passiu, declarant en la duana i extinció del deute duaner. L'IVA en els intercanvis intracomunitaris: compliment de les obligacions formals. L'IVA en el comerç exterior amb tercers. Impostos Especials Intracomunitaris. Els Impostos Especials en el comerç exterior amb tercers.

Segon quadrimestre

 • Finançament internacional. 3 ECTS. 2º quadrimestre. Els mitjans de cobrament i pagament internacionals. Finançament del comerç internacional, riscos en el comerç internacional, inversions estrangeres i internacionalització de l'empresa.
 • Transport, Logística i Assegurança de Transport Internacional de Mercaderies. 4.2 ECTS. Coneixement dels mitjans de transport internacional més adients, els costos associats als mateixos i els professionals idonis segons les circumstàncies, per fer arribar les mercaderies des del país d'origen fins al país de destinació, en el marc d'una operació de comerç internacional; cobertura dels riscos inherents a aquesta operació mitjançant la contractació de la assegurança més adient. El sistema logístic internacional i la gestió de la cadena de subministrament. La gestió d'estocs. La gestió de compres i aprovisionaments. El sistema productiu. La gestió de magatzem. La gestió del transport en l'empresa: tipus de transports. Característiques dels diferents mitjans de transport. Operadors logístics.

Informació i inscripcions

 • Institut d'Economia Internacional
 • Universitat d'Alacant
 • Edifici d'Instituts Universitaris, planta baixa.
 • 03690 San Vicent del Raspeig
 • Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres, 9:00-14:00 hr
 • Contacte: Emilia Flores
 • Telèfon: +34 96 590 35 82
 • Fax: +34 96 590 3816

Direcció

Directora
Prof. Dña. Gloria Pardo Alés. gpardo@ua.es

Associació d'antics alumnes (AMCI)

Els alumnes matriculats, una vegada acabats els seus estudis tenen la possibilitat de pertànyer a l'Associació d'antics alumnes del Màster en Comerç Internacional

Professorat

El claustre de professors estarà integrat per professors d'Universitat i per professionals de reconegut prestigi en el camp del comerç internacional, tant de l'administració com de l'empresa.

Participaran, entre uns altres, els següents:

 • Antonio Andrés Lencina (Tempe)
 • Oana Madalina Driha (Universitat d'Alacant)
 • José Manuel Casado Díaz (Universitat d'Alacant)
 • Manuel Desantes Real (Universitat d'Alacant)
 • José Manuel Diago Pegueroles (Consultor de assegurança de transports)
 • Lydia Esteve González (Universitat d'Alacant)
 • Begoña Fuster García (Universitat d'Alacant)
 • Lorenzo Gil Maciá (Universitat d'Alacant)
 • Pablo O. Gómez Berenguer (Oftex Internacional S.L.)
 • Raúl Lafuente Sánchez (Universitat d'Alacant)
 • Olegario Llamazares García-Lomas (Consultor de comerç internacional)
 • Antonio Lloret Macián (Cap de secció de duanes del port d'Alacant)
 • Miguel Ángel Martín Martín (ACOCEX)
 • Carmen Martínez Mora (Universitat d'Alacant)
 • Luis Moreno (Universitat d'Alacant)
 • Manuel E. Morán García (Universitat d'Alacant)
 • Armando Ortuño Padilla (Universitat d'Alacant)
 • Marta Suárez Fernández (Banc SabadellCAM)
 • José María Vera Estela (ICEX)

Fitxers relacionats

Relacionat