Estudiar i treballar a Espanya

Normativa bàsica aplicable

El “Règim especial dels estudiants estrangers” té el seu punt de partida en el recentment modificat article 33 de la Llei d'Estrangeria. Sota el títol “Régimen de admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado”, el legislador consagra les línies mestres del estatus de l'estudiant estranger a Espanya.

A més, en l'apartat 5 del propi article 33 es fa referència al supòsit de col·locació “au pair”, supòsit específic que permet a l'estranger la millora dels coneixements lingüístics o professionals, exercint al seu torn un treball en una família per compensar l'estada i el manteniment en la mateixa, sense que pugui incloure's, en sentit estricte, en la categoria d'estudiant ni en la de treballador, assenyalant que tal figura es regularà d'acord amb el disposat en els Acords internacionals sobre col·locació “au pair”.

Queden exclosos d'aquest article 33 els “investigadors estrangers” la fi única dels quals o principal sigui el de realitzar projectes d'investigació, en el marc d'un conveni d'acolliment signat amb un organisme d'investigació, que gaudiran d'un règim especial propi (= article 38 bis de la LI).

El desenvolupament reglamentari de l'article 33 de la Llei d'Estrangeria es troba en el Capítol II del Títol III del Reglament d'Estrangeria (d'ara endavant, RE) –“–“Autorización para investigación y estudios”–, ocupant-se de: a) el règim d'aquells estrangers que pretenguin realitzar treballs d'investigació o formació no remunerats laboralment o, cursar o ampliar estudis en centres oficialment reconeguts. b) el règim especial de reagrupament familiar aplicable als familiars dels estudiants estrangers; c) els requisits perquè els estrangers en possessió d'un visat d'estudis puguin desenvolupar determinades activitats lucratives laborals; i, finalment, d) el “règim especial dels estudis d'especialització en l'àmbit sanitari”.

És important també portar a col·lació l'article 199 del RE en el qual es preveu, com ja veurem, l'accés per part de l'estudiant estranger que es trobi a Espanya en règim d'estada per estudis, a la situació de residència i treball.

Concepte d'estudiant

L'estranger la permanència del qual a Espanya tingui com a fi única o principal el cursar o ampliar estudis, realitzar treballs d'investigació o formació, o participar a programes d'intercanvi d'alumnes, en qualssevol centres docents o científics espanyols, públics o privats, oficialment reconeguts, o tingui com a fi realitzar pràctiques no laborals o serveis de voluntariat no remunerats laboralment, podrà ser autoritzat a romandre a Espanya en règim d'estada.

Documentació que acredita la seva situació

La documentació que acredita la situació d'estudiant a Espanya és la següent:

  • Visat d'estudis: abans de la seva vinguda a Espanya, l'estudiant estranger ha de sol·licitar, davant les Missions Diplomàtiques o Oficines Consulars espanyoles, situades al seu país d'origen o de residència, l'oportú visat d'estada, específic per realitzar activitats d'estudi, formació o investigació.

Estudiants procedents de la Unió Europea (RD 240/2007)

Els estudiants pertanyents a algun país membre de la Unió Europea no necessiten visat per estudiar a Espanya. Poden venir a Espanya sense necessitat de realitzar cap tipus de gestió administrativa. Bastarà amb tenir el passaport en vigor o el document nacional d'identitat equivalent per realitzar qualsevol gestió o operació ordinària. No obstant, els estudiants hauran d'imperativament emplenar el formulari E111 abans de sortir del seu país, amb ell que podran obtenir assistència mèdica amb la Seguretat Social a Espanya. Aquest formulari se sol·licita al centre de Seguretat Social del propi país de l'estudiant.

  • Targeta d'estudiant: una vegada a territori espanyol ha d'obtenir la corresponent autorització d'estada per estudis, que autoritzarà la seva permanència pel temps que es determini

Lloc de sol·licitud

L'autorització d'estada per estudis se sol·licitarà en l'Oficina d'Estrangers, Prefectura Superior o Comissaria de Policia de la localitat on es vagin a realitzar els estudis o treballs de formació o investigació.

Requisits per la concesió de l'autorització d'estada per estudis

Complir tots els requisits precisos per a l'entrada i permanència a Espanya.

  • Haver estat reglamentàriament admès en qualssevol centres docents o científics espanyols, públics o privats, oficialment reconeguts, amb la finalitat de cursar o ampliar estudis o realitzar treballs d'investigació o formació, no remunerats laboralment, amb indicació d'un horari que impliqui assistència i amb una durada prevista no inferior a tres mesos, incloent el pla d'estudis, investigació o formació aprovat.

  • Tenir garantits els mitjans econòmics necessaris per sufragar el cost dels seus estudis, així com les despeses d'estada i retorn al seu país, i, en el seu cas, els de els seus familiars.

  • Si es tracta d'estudiants estrangers menors d'edat, quan no vengen acompanyats dels seus pares o tutors, es requerirà, a més de l'anterior, autorització d'aquests per al desplaçament a Espanya per realitzar els estudis, en la qual consti el centre i el període d'estada previst.

Competència

La competència per a la concessió de l'autorització d'estada per estudis la tenen els Delegats del Govern en la Comunitat Autònoma -que podran delegar en altres autoritats, Subdelegats del Govern a cada província, Caps Superiors i Comissaris de Policia- a proposta de l'Oficina receptora.

Per a la vigència de l'autorització d'estada per estudis es tindrà en compte la durada i periodicitat dels estudis per raó dels quals es concedeix. Si la durada fos superior a dotze mesos, la “Targeta d'estudiant” es renovarà anualment.

Renovació

Per a la renovació de l'autorització d'estada per estudis, a més de complir-se els requisits inicials - excepte el referit al Visat d'estudis- s'ha d'acreditar, mitjançant certificat del centre on cursa els seus estudis, el compliment dels requisits pertinents per a la continuïtat dels mateixos o un informe favorable del desenvolupament de la investigació.

Extinció de la vigència

Les causes són les següents:

  • Transcórrer el termini pel qual va ser concedida.
  • Incórrer en alguna de les prohibicions del Reglament d'Estrangeria.
  • Cessament de l'activitat que va motivar la seva concessió.

Familiars dels estudiants estrangers

Els estudiants estrangers podran sol·licitar els corresponents visats d'estada perquè els seus familiars entrin i romanguin legalment a Espanya durant la durada de dits estudis o investigació, no exigint-se un període previ d'estada a l'estudiant estranger, i podent sol·licitar-se dits visats en qualsevol moment des de la sol·licitud del visat d'estudis per l'estudiant o investigador.

Autoritzacions per treballar

Els estrangers admesos amb finalitats d'estudi podran ser autoritzats per exercir una activitat retribuïda per compte propi o aliena, en la mesura en què això no limiti la prossecució dels estudis o activitat assimilada, en els termes que reglamentàriament es determinin.

La Llei d'Estrangeria preveu la possibilitat d'autoritzar l'exercici d'activitat remunerada sempre que: - Sigui compatible amb els estudis. Per això, haurà de tractar-se d'una activitat a temps parcial o de durada determinada. - Els ingressos obtinguts de la mateixa no constitueixin recursos necessaris pel sustento.

Participació a programes europeus

Es facilitarà la permanència a Espanya, en els termes establerts reglamentàriament, dels estudiants estrangers que participin a programes de la Unió Europea destinats a afavorir la mobilitat amb destinació a la Unió o en la mateixa.

Tot estranger admès en qualitat d'estudiant en un altre Estat membre de la Unió Europea que sol·liciti cursar part dels seus estudis ja iniciats o completar aquests a Espanya podrà sol·licitar una autorització d'estada per estudis i obtenir-la si reuneix els requisits reglamentaris per a això, no sent exigible el visat.

A fi que tot estranger admès en qualitat d'estudiant a Espanya pugui sol·licitar cursar part dels seus estudis ja iniciats o completar aquests en un altre Estat membre de la Unió Europea, les Autoritats espanyoles facilitaran la informació oportuna sobre la permanència d'aquell a Espanya, a instàncies de les Autoritats competents de dit Estat membre.

Règim especial dels investigadors

Tindrà la consideració d'investigador l'estranger la permanència del qual a Espanya tingui com a fi única o principal realitzar projectes d'investigació, en el marc d'un conveni d'acolliment signat amb un organisme d'investigació.

Les institucions dedicades a la investigació, públiques o privades, que compleixin les condicions previstes reglamentàriament, podran ser habilitades com a organismes d'investigació per acollir a investigadors estrangers. Aquesta habilitació tindrà una durada mínima de cinc anys, excepte casos excepcionals en què s'atorgarà per un període més curt.

Reglamentàriament es determinaran els requisits per a la signatura del conveni d'acolliment entre l'investigador i l'organisme d'investigació i les condicions del projecte d'investigació.

La situació de l'estranger en règim d'investigador serà la d'autorització de residència i treball, que es renovarà anualment si el titular segueix reunint les condicions establertes per a l'expedició de l'autorització inicial.

Els estrangers admesos amb finalitats d'investigació podran impartir classes conformement a la normativa en vigor.

L'organisme d'investigació haurà d'informar quant abans, a l'Autoritat que va concedir l'autorització de residència i treball, de qualsevol esdeveniment que impedeixi l'execució del conveni d'acolliment.

Tot estranger admès en qualitat d'investigador en un altre Estat membre de la Unió Europea que sol·liciti realitzar part de la seva investigació a Espanya durant un període superior a tres mesos podrà sol·licitar una autorització de residència i treball i obtenir-la si reuneix els requisits reglamentaris per a això, no sent exigible el visat, però podent exigir-se un nou conveni d'acolliment.

Règim “Au pair”

La realització de treball en una família per compensar l'estada i manteniment en la mateixa mentre es milloren els coneixements lingüístics o professionals es regularà d'acord amb el disposat en els acords internacionals sobre col·locació “Au pair”. Es tracta d'un supòsit específic que permet a l'estranger la millora dels coneixements lingüístics o professionals, exercint al seu torn un treball en una família per compensar l'estada i el manteniment en la mateixa, sense que pugui incloure's, en sentit estricte, en la categoria d'estudiant ni de treballador.

El règim “Au pair” presenta les següents notes característiques: - Es tracta de l'acolliment temporal en famílies -en aquest cas espanyoles-, de joves estrangers nacionals d'Estats membres del Consell d'Europa, signatarios de l'esmentat Acord Europeu sobre la col·locació “Au pair”, que, a canvi de la prestació de determinats serveis en dites famílies, conviuen amb els seus membres, per millorar els seus coneixements sobre la llengua, cultura, etc. del país d'acolliment. - No implica una relació laboral. - La durada del règim “au pair” no superarà un any. - La presència del jove estranger es documenta amb una Targeta d'estudiant, amb l'esment “Règim Au pair”. Per a l'obtenció, en els mateixos llocs que per al règim especial dels estudiants, se segueix un procediment similar al descrit en l'apartat anterior. - L'edat del jove estarà compresa entre els 17 i els 27 anys. Excepcionalment per a majors d'aquesta, quan les circumstàncies ho justifiquin.